ජපානයේ tokyu ටොන් 30 ක් කණුවක ට්රේලරයක් tp301-10 නෞකාව, කොටස් විකිණීම★★★ PLEASE CLICK YOUR LANGUAGE.


ENGLISH

Russian

Bengali
Bangladesh

Spanish

French

Portuguese

Thai

Cambodian
Khmer

Srilanka
Sinhala

Srilanka
Tamil

VIETNAMESE

ආදරණීය වටිනා පාරිභෝගිකයින්

අපි ඉක්මන් බෙදාහැරීමේ සහ තරඟකාරී මිල කරන්න සඳහා ජපාන පරිශීලකයන්ට මිල දී ගෙන පහත සඳහන් කොටස් / භාණ්ඩ ජපාන supplyer වේ.

නැවත:
භාවිතා tokyu 30 ටොන් කණුවක ට්රේලරයක් tp301-10
* පෙරමුණ ටයර් විශාලත්වය: 1100-20 16pr
* රියර් දෙකක් ඇක්සල් ටයර් විශාලත්වය: 1100-20 16pr
* පෙරමුණ stearable සිලින්ඩර විඛාදනයට (කුඩා) ඇත.

මුළු lenth: 6.55 මීටර්
පළල: 3.20 මීටර්
හා දියවැල් හේතුවෙන්: 1.50 මීටර්
බර :. 9,700 කිලෝ.
උපරිම පැටවීම :. ටොන් 30 ක්

*** හිමිකරු මෙම ට්රේලරයක් වසරකට දෙකක් හෝ තුන් වරක් භාවිතා කර තිබුණි.
(මුළු ධාවන ඉතා අඩු !!)

** ඉතා usefull සහ අපගේ වෙළෙඳපොළ තුළ ඉතා සුළු.

TOKYU-POLE-TRAILER-001

TOKYU-POLE-TRAILER-002

TOKYU-POLE-TRAILER-003

TOKYU-POLE-TRAILER-004

TOKYU-POLE-TRAILER-005

TOKYU-POLE-TRAILER-006

TOKYU-POLE-TRAILER-007

TOKYU-POLE-TRAILER-008

TOKYU-POLE-TRAILER-009

TOKYU-POLE-TRAILER-010

TOKYU-POLE-TRAILER-011

TOKYU-POLE-TRAILER-012

TOKYU-POLE-TRAILER-013

TOKYU-POLE-TRAILER-014

TOKYU-POLE-TRAILER-015

TOKYU-POLE-TRAILER-016

TOKYU-POLE-TRAILER-017

contact-us

Your Name (required)

Company Name

Address (required)

Your Email (required)

Tel Number

Subject (MAKER, MODEL, ETC.)

Message

Buying idea price

destination port name (required)

There is no confirmation page.
Please check the contents after checking.