[ សម្រាប់​លក់ ] ដែលបានប្រើ គំនរសន្លឹក មនុស្សយន្ត , GIKEN TP333★★★ PLEASE CLICK YOUR LANGUAGE.


ENGLISH

THAI

VIETNAMESE

Cambodian
Khmer
ព:
គំនរសន្លឹក មនុស្សយន្ត , GIKEN TP333
ជាមួយ
អង្គភាពធារាសាស្ត្រនិងឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ។
* ម៉ែត្រម៉ោងគឺបង្ហាញថា : 3.333 នាក់ម៉ោងធ្វើការ។

សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើង។
* យើងនឹងផ្ញើទៅអ្នកលំអិតបន្ទាប់ពីការស្នើរសុំរបស់អ្នក។

GIKEN-TRENCH-PILER-001

GIKEN-TRENCH-PILER-002

GIKEN-TRENCH-PILER-003

GIKEN-TRENCH-PILER-004

GIKEN-TRENCH-PILER-005

GIKEN-TRENCH-PILER-006

GIKEN-TRENCH-PILER-007

GIKEN-TRENCH-PILER-008

GIKEN-TRENCH-PILER-009

GIKEN-TRENCH-PILER-010

GIKEN-TRENCH-PILER-011

GIKEN-TRENCH-PILER-012

GIKEN-TRENCH-PILER-013

GIKEN-TRENCH-PILER-014

GIKEN-TRENCH-PILER-015

សូមយោបល់អំពីតម្លៃដែលអាចទទួលយករបស់អ្នក។

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង។

ឈ្មោះរបស់អ្នក (តម្រូវឱ្យមាន)

ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន (តម្រូវឱ្យមាន)

អ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក (តម្រូវឱ្យមាន)

លេខទូរស័ព្ទ

ប្រធានបទ (ក្រុមហ៊ុនផលិតគំរូ។ ល។)

សារ

ការទិញតម្លៃគំនិត

ឈ្មោះកំពង់ផែគោលដៅ (តម្រូវឱ្យមាន)