ජපානයේ tokyu ටොන් 30 ක් අඩු වාහනයක් td302a-3 නෞකාව, කොටස් විකිණීම★★★ PLEASE CLICK YOUR LANGUAGE.


ENGLISH

Thai

Cambodian
Khmer

Srilanka
Sinhala

Srilanka
Tamil

ආදරණීය වටිනා පාරිභෝගිකයින්

අපි ඉක්මන් බෙදාහැරීමේ සහ තරඟකාරී මිල කරන්න සඳහා ජපාන පරිශීලකයන්ට මිල දී ගෙන පහත සඳහන් කොටස් / භාණ්ඩ ජපාන supplyer වේ.

නැවත: tokyu ටොන් 30 ක් අඩු වාහනයක් td302a-3
දෙකක් ඇක්සල් 16 රෝද.
රෝද අනුව මධ්යස්ථානයක් නට් සංඛ්යාව: 8.
ගේ / නැහැ. td302a-3-s1157
උපරිම laodage: ටොන් 30 ක්.
* ශක්තිමත් චැසි අංකය / රාමුවක් තුළ.
*** හොඳ ධාවන තත්ත්වය.

පිරිවිතර:
මුළු දිග: 12.00 මීටර්
පළල: 2.99 මීටර්
හා දියවැල් හේතුවෙන්: 1.78
බර: 12.24 ටොන්
ටයර් විශාලත්වය: 8.25r 16lt 14pr

* වැඩි විස්තර තොරතුරු ඉල්ලා විසින් යවනු ඇත.

TOKYU 30 TONS LOW BED TRAILER TD302A-3 SHIP FROM JAPAN (2)

TOKYU 30 TONS LOW BED TRAILER TD302A-3 SHIP FROM JAPAN (3)

TOKYU 30 TONS LOW BED TRAILER TD302A-3 SHIP FROM JAPAN (4)

TOKYU 30 TONS LOW BED TRAILER TD302A-3 SHIP FROM JAPAN (5)

TOKYU 30 TONS LOW BED TRAILER TD302A-3 SHIP FROM JAPAN (6)

TOKYU 30 TONS LOW BED TRAILER TD302A-3 SHIP FROM JAPAN (7)

TOKYU 30 TONS LOW BED TRAILER TD302A-3 SHIP FROM JAPAN (8)

TOKYU 30 TONS LOW BED TRAILER TD302A-3 SHIP FROM JAPAN (9)

TOKYU 30 TONS LOW BED TRAILER TD302A-3 SHIP FROM JAPAN (10)