25 ටොන් ටෝයෝ අඩු වාහනයක් 2 නොගැලපීම 16 රෝද★★★ PLEASE CLICK YOUR LANGUAGE.


ENGLISH

Thai

Cambodian
Khmer

Srilanka
Sinhala

Srilanka
Tamil

නැවත:
25 ටොන් ටෝයෝ අඩු වාහනයක් tl25s17 1986 ආදර්ශ
* දෙක නොගැලපීම 16 රෝද
ටයර් විශාලත්වය: 225 / 90r 17.5 (ටයර් කට්ට ඉතා හොඳයි)
මුළු lenth: 11.05 මීටර්
**** පළල: 3.20 මීටර්
හා දියවැල් හේතුවෙන්: 1.70 මීටර්
බර: 9.670. කිලෝ
** රථවාහන පරීක්ෂා ජූලි 11, 2014 දක්වා වලංගු වේ.

නැව්ගත කාලය: හැකි ඉක්මනින් මම / ඇ හෝ tt ලැබුණු පසු
ඇසුරුම් කාලීන: සාම්ප්රදායික යාත්රාව විසින් සකස්කර ඇති අතර, නෞකාව.
* වේදනාවක් දැනුණේ අනුයුක්තව ඡායාරූප බලන්න.

ඔබට ස්තුති කරමින් ඔබගේ දිගටම සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු, හා
අපි පවතී.

ඔබගේ විශ්වාසි,
BINSO SHOJI CO.,LTD.

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (17)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (1)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (2)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (3)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (4)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (5)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (6)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (7)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (8)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (9)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (10)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (11)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (12)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (13)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (14)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (15)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (16)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (18)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (19)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (20)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (21)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (22)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (23)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (24)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (25)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (26)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (27)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (28)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (29)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (30)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (31)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (32)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (33)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (34)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (35)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (36)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (37)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (38)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (39)

TOYO 25 TONS LOW BED TRAILER 2 AXLE 16 WHEELS (40)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA