Tag Archives: KGK-130C4

GIKEN SILENT PILER KGK-130C4 SHIP FROM JAPAN★★★ PLEASE CLICK YOUR LANGUAGE.


ENGLISH

THAI

CHINESE

TAIWAN

VIETNAMESE

ARABIC

Russian

Malay
Malaysia

Bengali
Bangladesh

Cambodian
Khmer

Spanish

Portuguese

Indonesian

Dutch

German

Hungarian

Polish

Mongolian

Latin

Brunei

[ STOCK SALE ] GIKEN SILENT PILER KGK-130C4 SHIP FROM JAPAN 001

[ STOCK SALE ] GIKEN SILENT PILER KGK-130C4 SHIP FROM JAPAN 002

[ STOCK SALE ] GIKEN SILENT PILER KGK-130C4 SHIP FROM JAPAN 003

GIKEN-KGK-Catalog-BSCG

OUR STOCK SALE ::

ONE SET OF USED GIKEN SILENT PILER KGK-130C4 1991 MODEL

** GOOD WORKING CONDITION.
** GOOD MAINTENANCE BY MAKER’S DEALER.
***** Our recognized friend are working to sell this piler useing same photos now.
***** Please do not make the doubt.

========================================================================
** GIKEN ENGINEER IS TELLING THAT THIS PILER CAN USE WITHOUT ANY PROBLEM, AND YOU CAN USE WHEN YOU RECEIVED THIS PILER WITHOUT ADDITIONAL REPAIR
WORK.
========================================================================

* SHIP FROM JAPAN BY CONVENTIONAL VESSEL.
* WE WILL FORWARD ALL DETAIL AFTER HEARING FROM YOU.

———————————————-
GIKEN KGK-130C4 SILENT PILER SPECIFICATION
———————————————-

KGK-130C4 MODEL

MAX. INSTALLATION FORCE : 1,300kN
MAX. EXTRACTION FORCE : 1,300kN
STROKE : 1,000. MM
PRESSING IN SPEED : 1.8 – 4.9 METER/MIN.
DRAWING OUT SPEED : 1.9 – 16.7 METER/MIN.
OPERATION : CABLE REMOTE CONTROLL / RADIO CONTROL
POWER SOURCE : 45KW 220 VOLTS, 3 PHASE 4 POLE
MOVEMENT : SELF-MOVING
BODY WEIGHT : 7,800kg

———————————————-

BEST REGARDS.

我们的股票出售::

一组用于技研的打桩机械KGK-130c41991模型

**良好的工作狀態。
**良好的保養以製造商的經銷商。
***** 我們認識的朋友正在出售,編譯器期運用同樣的照片了。
***** 請不要懷疑。

————————————————–
**技研的工程师告诉这个编译器可以使用没有任何问题,你可以使用,当你收到此编译器无需额外的维修
工作。
————————————————–

*船来自日本。

————————————————–
技研KGK-130c4规范
————————————————–

KGK-130c4模型
自移

最大安装力:1,300kn
最大拔出力:1,300kn
行程:千毫米
按速度:1.8-4.9米/分钟。
绘制出速度:1.9-16.7米/分钟。
操作:有线遥控器控制研究/无线电控制
动力源:45千瓦220伏,3相
体重:7800公斤

————————————————–

最好的问候。

Bán chứng khoán của chúng tôi ::

Một piler im lặng sử dụng Giken KGK-130c4 mô hình 1991

** Điều kiện làm việc tốt.
** Bảo trì tốt bởi đại lý của nhà sản xuất.
***** Bạn được công nhận của chúng tôi đang làm việc để bán piler này useing cùng một hình ảnh bây giờ.
***** Xin vui lòng không nghi ngờ.

========================================================================
** Kỹ sư Giken là nói rằng piler này có thể sử dụng mà không có bất kỳ vấn đề, và bạn có thể sử dụng khi bạn nhận được piler này mà không cần thêm sửa chữa
làm việc.
========================================================================

* Tàu từ Nhật Bản bằng tàu thông thường.
* Chúng tôi sẽ chuyển tiếp tất cả các chi tiết sau khi được nghe từ bạn.

———————————————-
Giken KGK-130C4 đặc điểm kỹ thuật piler im lặng
———————————————-

KGK-130C4 mô hình

Lực ép Max : 1,300kN
Lực nhổ Max : 1,300kN
đột quỵ : 1000. mm
Tốc độ ép : 1.8 – 4.9 mét / phút.
Tốc độ nhổ 1.9 – 16.7 m / phút.
Phương pháp vận hành : cáp controll / điều khiển vô tuyến từ xa
Nguồn điện : 45KW 220 V, 3 pha 4 cực
Phong trào : tự di chuyển
Trọng lượng cơ thể : 7,800kg

———————————————-

Trân trọng.

———————————————-

Thank you for contacting.
This Piler had sold.
If you have same order, please contact us.

contact-us